Protocollen en Pedagogisch beleidsplannen

kinderWORLD werkt met diverse protocollen. Het doel van een protocol is te komen tot een eenduidige werkwijze binnen het dagverblijf en moeilijke en/of onveilige situaties zo goed mogelijk te signaleren en te hanteren.

De volgende protocollen worden gehanteerd en zijn in te zien op de groep van uw kind(eren).

  • Veilig en gezondheid protocol
  • Protocol veilig slapen
  • Protocol bij sterfgevallen
  • Protocol bij pesten
  • Protocol uitstapjes
  • Protocol zon
  • Protocol internet
  • Protocol opvallend gedrag
  • Zorgmap
  • Ziekteprotocol met richtlijnen GGD

Pedagogisch beleidsplan

Vanzelfsprekend hebben wij een Pedagogisch Beleidsplan voor onze organisatie opgesteld. Het doel van dit pedagogisch werkplan is om als leidraad c.q. richtlijn te dienen voor onze organisatie. Het is een leidraad en werkt ondersteunend voor een ieder die binnen de kinderdagverblijven van de kinderWORLD groep werkzaam is, evenals de ouders en verzorgers van de kinderen die van de opvang gebruik maken. Het werkplan blijft in ontwikkeling en zal waar nodig aangepast worden om actueel te zijn en te blijven. Uitgangspunt bij onze organisatie is: Open, duidelijk en eerlijk tegen iedereen, met als allerbelangrijkste punt:

Liefde en genegenheid voor elk kind.

Download pedagogisch beleidsplan bso

Download pedagogisch beleidsplan kdv

Download pedagogisch beleidsplan peuter

Download pedagogisch beleidsplan sporty kids

Download ziekteprotocol kinderWORLD